Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Viktiga samlingar

Kjell Ander (1902-1992)
Entomolog, Fil.dr vid LU, docent 1939-51. Lektor i Linköping. Hans viktigaste arbeten behandlar hopprätvingarnas systematik och morfologi. I museets samlingar finns bl.a. material av Orthoptera, Hymenoptera och Odonata. Publicerade skrift om insekter i Baltikums bärnsten 1948.
PDF iconOpuscula Entomologica 32: Kjell Ander 65 år


Hugo Andersson (1927-2008)
Amanuens, intendent och chef för entomologiska avdelningen vid Zoologiska museet, LU. Samlade svenska Diptera och humlor. Disputerade 1977 på fritflugor (Diptera, Chloropidae). Intressen för denna familj och ett mångårigt samarbete med ryska Emilia Nartshuk resulterade i publiceringen av The Frit Flies of Fennoscandia and Denmark 2013. Hans omfattande referenssamling av svenska flugor bevaras som separat samling och används idag vid bestämningar.


Per Benander (1884-1976)
Lärare, amatörentomolog. Hedersdoktor i Lund 1947. Skrev de tre banden om småfjärilar i Svensk insektsfauna (1928-1953). Småfjärilar med genitaliepreparat finns i museets huvudsamling.
PDF iconEntomologica Scandinavica 8: Per Benander
PDF iconOpuscula Entomologica 19: Per Benander 70 år
Porträtt


Simon Bengtsson (1860-1939)
Amanuens vid Zoologiska institutionen 1889-1897. Vidare blev han docent i zoologi 1898 och i entomologi 1905. SB var föreståndare för Zoologiska institutionens entomologiska avdelning 1900-1929. SB:s forskning handlade främst om anatomiska och morfologiska studier av insekter, larver, ägg och puppor. Hans fokus låg på limniska grupper av insekter, så som Ephemeroptera och Plecoptera. Bland annat så reviderade han den skandinaviska och nordiska faunan av Ephemeroptera i publikationerna An analysis of the Scandinavian species of Ephemerida described by older authors 1913 och Weitere Beiträge zur Kenntnis der nordischen Eintagsfliegen 1917. Han beskrev även nya arter inom Ephemeroptera och Plecoptera. Museet har SB insamlade material av Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Hymenoptera samt enstaka Coleoptera.

PDF iconFysiografiska Sällskapets förhandlingar: Simon Bengtsson

Entomologiska samlingar


Knut Henrik Bonde (1785-1803)
En insektssamling där varje djur, i likhet med den Stobeiska samlingen (se denna), ligger mellan inramat glas. Samlingen donerades 1809, efter KBs allt för tidiga död, och förvaras idag i sitt originalskåp. Samlingen har främst ett kulturhistoriskt värde.
Länk till digitaliserad samling.
Knut Bonde
Per Brinck (1919-2013)
Har efterlämnat en omfattande samling av Gyrinidae (Coleoptera) från hela världen, bestående av 49 lådor [länk till digitaliserad samling] och som innehåller mycket typmaterial. En av initiativtagarna till museets Sydafrika-expedition 1951-52. Resultatet beskrevs senare i South African Animal Life omfattande 9 band, editerad av Bertil Hanström, Per Brinck och Gustaf Rudebeck.


Gunvor Brinck-Lindroth
Har efterlämnat en omfattande samling mikroskop-preparat av loppor (Siphonaptera). Samlingen påbörjades av Nils Alarik Kemner och har vid flera tillfällen bearbetats av Frans G. A. M. Smit, en världsauktoritet på gruppen och verksam vid the Natural History Museum, London. Tillsammans publicerade de 2007 The Fleas (Siphonaptera) of Fennoscandia and Denmark [länk till Google Books].


Nils Bruce (1883-1981)
Tulltjänsteman från Stockholm. Ägnade sig på fritiden åt skalbaggar och arbetade med svåra artkomplex, bland annat inom familjerna Cryptophagidae och Corylophidae, där även flera nya arter beskrevs. Efter pensionering flyttade Bruce till Öland och ägnade sig där åt alvarvätarnas fauna, vilket publicerades 1964 i Opuscula Entomologica suppl. 26: Studier över coleopterfaunan i vätarna på Ölands alvar.
PDF iconOpuscula Entomologica 28: Nils Bruce 80 år
Entomologiska samlingar
Nils Burrau (1887-1980)
Fjärilssamlare som funnit flera nya storfjärilar för landet. Samt även ett par mott. Han hade för vana att insamla minst ett beläggsexemplar av alla arter från varje besökt lokal. Detta har gjort hans samling volymmässigt stor och hålls separat i museet. Övervägande del av fjärilarna är från Skåne, men han samlade även bl.a. i Ångermanland. Hans omfattande samling bestående av 6 skåp hålls separat.
PDF iconOpuscula Entomologica 22: Nils Burrau 70 år
Porträtt
Anders Gustaf Dahlbom (1806-1859)
Yrkesentomolog, amanuens vid museet 1830, adjunkt och professor i entomologi, ansvarig för de entomologiska samlingarna från 1842 fram till sin bortgång. Anses som grundare av det Entomologiska Museet i Lund. Med utpräglat ordningssinne organiserade han museets samlingar, som vid hans tillträde som intendent 1842 befann sig i stor oordning. AD arbetade huvudsakligen med steklar, och publicerade bl.a. Hymenoptera Europaea i två band (1843-1854). AD’s insektsamling donerades efter hans bortgång till museet.


Carl Fredrik Fallén (1764-1830)
Professor i naturalhistoria vid LU från 1812 med ansvar för de naturhistoriska samlingarna. Intresserade sig särskilt för Diptera och Hemiptera. Falléns stora privata samling köptes efter hans död av J. W. Zetterstedt. Diptera-samlingen skänktes senare till Riksmuseet (bortsett från enstaka utvalda ex. som Zetterstedt överförde till sin egen samling). Samlingen av Hemiptera och övriga ordningar hamnade först på museet i Göteborg men kom 1932 åter till Lund.


Carl Fredrik Fallén
Gösta Gillerfors (1923-2013)
Usprungligen från Gotland, men flyttade tidigt till fastlandet där han bland annat studerade i Lund. 1959 tog han licentiatexamen med arbetet Insektsfaunans zonering i Östergötlands skärgård under Carl H. Lindroths handledning. Slog sig senare ned i Varberg, där han verkade som lektor i biologi fram till pensioneringen. Gösta efterlämnade en stor, välordnad och välpreparerad samling skalbaggar från Norden samt en omfångsrik utländsk samling, framför allt från de atlantiska öarna samt Turkiet. Gösta ägnade sig också åt skinnbaggar och stritar.
PDF iconEntomologisk Tidskrift 2013: Gösta Gillerfors in memoriam

Gösta Gillerfors, ColeopteraGösta Gillerfors, non-Nordic ColeopteraGösta Gillerfors, Hemiptera
Anton C. Jansson (1880-1963)
Amatörentomolog, journalist till yrket. Verksam huvudsakligen i Örebrotrakten, men vistades en tid i USA (Connecticut). Filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet 1944. Började med att samla skalbaggar och var i början av 1900-talet en av få auktoriteter på gruppen i Sverige. Var tidig med att utforska Gotska Sandöns särpräglade fauna, och publicerade 1925 Die Insekten- Myropoden- und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Övergick på 1930-talet till att samla små parasitsteklar (microhymenoptera) innefattande överfamiljerna Chalcidoidea, Cynipoidea och Proctotrupoidea. AJs insektsamling köptes 1946 av Bengt Rapp, och småstekelsamlingen köptes 1963 av museet. Tillsammans med stekelsamlingen från Arne Sundholm utgör AJs småstekelsamling huvuddelen av vårt innehav av dessa steklar. AJs omfattande skalbaggssamling med material från Sverige och USA hålls för närvarande som separat samling.
PDF iconOpuscula Entomologica 20: Anton Jansson 75 år
PDF iconOpuscula Entomologica 28: In memoriam, Anton Jansson
Entomologiska samlingar


Nils Alarik Kemner (1887-1948)
Föreståndare för entomologiska museet 1929-1948. Arbetade bland annat med loppor (se vidare under Gunvor Brinck-Lindroth) och termiter (Isoptera).
PDF iconKungliga Fysiografiska Sällskapets Förhandlingar 19: N.A. Kemner
PDF iconOpuscula Entomologica 13 : N. A. Kemner. In memoriam
Entomologiska samlingar
Bengt Olof Landin (1925-2006)
Fil.dr och docent i zoologi i Lund 1961, professor i systematisk zoologi 1972-81. Arbetade framför allt med bladhorningar (Scarabaeidae) och doktorerade 1961 på dyngbaggarnas ekologi (Opuscula Entomologica suppl.19). Skrivit flera böcker bl.a. Fältfauna/Insekter 1-3 och beskrev den svenska bladhorningsfaunan i Svensk Insektfauna (1957) men arbetade framför allt med utländska bladhorningar av vilka flera arter nybeskrivits. Förutom ett omfattande bladhorningsmaterial har Landin efterlämnat sin privata samling av svenska Lepidoptera, nu infört i huvudsamlingen, samt svenska Coleoptera.


Knut Lindberg (1892-1962)
Läkare, tog medicine Dr. 1922 i Paris. Arbetade i Indien under 20 år av sitt yrkesliv och under denna period blev han intresserad av parasitologi. Han kom då i kontakt med en parasit som hade ett kräftdjur som mellanvärd, vilket ledde in honom på zoologiska studier av copedpoder, speciellt familjen Cyclopidae. Han publicerade ett femtiotal arbeten på denna grupp och blev världsledande specialist på världsfaunan av cyclopider. KL reste mycket och 1947 besökte han Afghanistan och blev intresserad av grottorna där och dess fauna. Från och med 1952 började han med en rad expeditioner till främst Afghanistan (som han besökte fem gånger totalt) men även Grekland, Turkiet, Portugal och Iran. Det insamlade materialet som består både av insekter och andra evertebrater (framförallt Copepoder), var mycket omfattande och KL hade en stor förmåga att förmå specialister att bearbeta materialet. Detta resulterade i över 80 publikationer i olika tidskrifter, med en samlande titel: Contribution à l’étude de la faune d’ Afghanistan. Den största delen av KLs samling donerades till Zoologiska Institutionen i Lund, och i denna finns mycket värdefullt insektsmaterial med många typexemplar som numer bevaras på museet.
PDF iconOpuscula Entomologica 28: In memoriam, Knut Lindberg
PDF iconKungliga Fysiografiska Sällskapets Förhandlingar 33: Knut Lindberg


Carl H. Lindroth (1905-1979)
Professor i Entomologi vid Lunds Universitet. Jordlöparspecialist och zoogeograf, som bland annat arbetade med insekters invandringshistoria till Nordamerika och Island. Det material som ligger till grund för dessa arbeten finns idag i en separat samling. I arkivet finns bilder från hans resor i Kanada och Alaska. Lindroth beskrev även jordlöparna i Svensk Insektfauna (1942) samt Fauna Entomologica Scandinavica (1985-86).
 

Frithiof Nordström (1882-1971)
Tandläkare och amatörentomolog som samlade storfjärilar. Publicerade första gången 1900. Känd för bokverken Våra fjärilar samt Svenska fjärilar (tillsammans med Wahlgren och Tullgren). Fil hedersdr vid UU 30 maj 1942, hedersledamot av Entomologiska föreningen i Stockholm 1955. Fjärilssamlingen som finns i museet användes till att illustrera Våra fjärilar.
Entomologiska samlingar


Frej Ossiannilsson (1908-1995)
Entomolog, anställd vid Statens Växtskyddsanstalt i Stockholm och senare professor vid Uppsala universitet. Har publicerat mycket bl.a. om stritar och deras ljudalstring, The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. Samlade bladlöss, stritar och skinnbaggar. Samlingen hålls separat och används som referenssamling.
PDF iconOpuscula Entomologica 33: Frej Ossiannilsson 60 år
Porträtt


Thure Palm (1894-1987)
Jägmästare och amatörentomolog. Var mycket flitig artikelförfattare, framför allt i de nordiska tidskrifterna. I sitt arbete som jägmästare kom TP i nära kontakt med vedskalbaggarna, vilket senare resulterade i två viktiga skrifter om lövträdens fauna i Opuscula Entomologica (1951-1959). Beskrev även kortvingarna (Staphylinidae) i Svensk Insektfauna i 7 band (1948-1972). TP efterlämnade en stor skalbaggssamling samt en unik och mycket omfattande torrpreparerad larvsamling [länk till digitaliserad samling]. I arkivet finns Thures dagböcker och anteckningsböcker digitaliserade.
PDF iconOpuscula Entomologica 29: Thure Palm 70 år

Entomologiska samlingar

Thure Palm, larvae, pupae
Karlis Princis (1893-1978)
Direktor och docent vid Zoologiska Institutionen i Riga, 1940. 1944 flyttade han till Sverige och fick anställning som vetenskaplig arkivarbetare vid entomologiska avdelningen, Zoologiska Institutionen i Lund, fick också en hedersdoktorstitel 1964 vid Lunds Universitet. KP ägnade all sin forskning åt entomologin och specialiserade sig på de Orthopterida insekterna. Var under 1950 och 60-talet världsledande expert på kackerlackor (Blattodea). Skrev både avsnittet Blattariae i Orthopterorum Catalogus (8 delar publicerad mellan 1962-1971) samt en monografi över de sydafrikanska kackerlackorna, publicerad i South African Animal Life 1963. På museet finns hans kackerlackssamling, som innehåller ett hundratal typexemplar. Typerna är registrerade i museets typregister och sökbara i databasen.
PDF iconOpuscula Entomologica 29: Karlis Princis hedersdoktor
PDF iconEntomologica Scandinavica 10: Karlis Princis
Porträtt Karlis Princis


Helge Rambring (1916-1968)
Väktardirektör. Efter kontakt med Nils Burrau på 1940-talet, började han samla fjärilar. Belägg insamlades från varje besökt lokal, vilket ledde till en stor fjärilssamling. Han blev känd för en vid krets som fjärilsexpert, efter att 1961 ha vunnit i tv-programmet 10.000 kronorsfrågan. Han har fått två underarter uppkallade efter sig: Aricia allous rambringi Hoegh-Guldberg samt Pararge achine rambringi Bryk, denna art upptäcktes av Rambring på Gotland 1951. Hans dagfjärilar finns i en separat samling på muséet.
PDF iconOpuscula Entomologica 1969: Helge Rambring - In memoriam


Oscar Ringdahl
Amatörentomolog från Helsingborg. Folkskollärare till yrket. Hedersdoktor vid Lunds Universitet 1950. Specialist på flugor, och hans samling inklusive typmaterialet är till största delen insatt i huvudsamlingen. En hel del av materialet framför allt av överfamiljen Muscoidea insamlat i samband med inventeringar av diverse svenska lokaler är fortsatt obestämt.
PDF iconEntomologica Scandinavica 9: Oscar Ringdahl
PDF iconOpuscula Entomologica 31: Oscar Ringdahl
PDF iconOpuscula Entomologica 20: Oscar Ringdahl 70 år
Porträtt


Harry Rydén (1902-1984)
Färghandlare i Höganäs. Han samlade fjärilar i framför allt Skåne med många insamlingar på Kullaberg. I en av skrifterna om Kullabergs natur skrev han 1961 om dess storfjärilar. Hans samling omfattar 5 skåp, som hålls separat.


Porträtt


Oscar Sjöberg (1885-1959)
Skalbaggsamlare och läkare i Los, Hälsingland. Tog sig an svåra grupper såsom fuktbaggarna i släktet Atomaria (Entomologisk Tidskrift 68, 1947) och beskrev där flera nya arter. Publicerade även 1960 års skalbaggskatalog tillsammans med Einar Klefbeck. OSs skalbaggsamling finns huvudsakligen på Riksmuseet i Stockholm, men även i Lund finns mycket djur samt en del av typmaterialet. OSs anteckningsböcker finns i arkivet.
PDF iconOpuscula Entomologica 20: Oscar Sjöberg 70 år
PDF iconOpuscula Entomologica 24: In memoriam, Oscar Sjöberg
Porträtt


Kilian Stobaeus (1690-1742)
Lärare till Linné då han studerade i Lund 1727-1728. Samlingen donerades 1735. Stobaeus insektssamling är den näst äldsta i världen.
[länk till digitaliserad samling].
Kilian Stobaeus

Andreas Strand (1895-1980)
En av de stora namnen inom norsk coleopterologi. Beskrev bland annat Nordnorges skalbaggsfauna 1946 (Nord-Norges Coleoptera, Tromsö Mus.). Hans samling förvaras idag vid universitetet i Bergen, men en omfattande palaearktisk jordlöparsamling (släktena Carabus och Calosoma) har donerats till Lund. Denna hålls separat vid sidan av Carl H. Lindroths nordamerikanska jordlöparsamling.
PDF iconEntomologica Scandinavica 11: Andreas Strand
Andreas Strand


Arne S. Sundholm (1907-1972)
Amatörentomolog, tandläkare till yrket. Verksam huvudsakligen i Blekinge (Rödeby). Började samla skalbaggar och publicerade i början av 1950-talet några artiklar om gruppen. Från slutet av 1950-talet fram till sin död arbetade AS med småsteklar inom överfamiljen Proctotrupoidea, där han beskrev fyra nya släkten och 58 nya arter. Samlingen donerades till museet efter hans död.
PDF iconEntomologica Scandinavica 8: Arne sundholm


Ingvar Svensson Österlöv (1919-2011)
Civiljägmästare. En av landets mest betydande fjärilssamlare, som under sin levnad hann upptäcka 155 arter nya för Sverige och beskrev 19 arter nya för vetenskapen. Samlingen, som omfattade 120 000 exemplar av 3500 arter inköptes 1990 till museet tillsammans med Erik Norstrands fjärilssamling. Samlingen har behållits intakt och består av fem skåp med en i stort sett komplett samling av nordiska fjärilar med tillhörande genitaliepreparat, bladminor och anteckningar.


PDF iconEntomologisk Tidskrift 132: Ingvar Svensson

Entomologiska samlingar
Ingvar Svensson


Erik Tham (1920-2006)
Jägmästare och revirförvaltare i Domänverket. Han verkade i Skånes Naturvårdsförbunds styrelse under 23 år. Efter examen vid Skogshögskolan 1948 arbetade han vid Domänverket först i Växjö och därefter vid Södra Skånes revir. Han var engagerad i lövträdsskötsel, främst bok och ek. Han var också entomolog och samlade framför allt fjärilar. Museet har en fin samling, som även innehåller perfekt preparerade larver av många arter.


Carl Gustaf Thomson (1824-1899)
Yrkesentomolog, docent och adjunkt i entomologi vid LU, intendent vid museet från 1862 fram till sin bortgång. Lärare och vetenskapsman som huvudsakligen arbetade med skalbaggar och steklar. Han var mycket produktiv och publicerade Skandinaviens Coleoptera i tio band, Skandinaviens Hymenoptera i fem band, samt talrika artiklar i tidskriften Opuscula Entomologica. Thomson beskrev totalt 2375 nya insektarter från Sverige. Hela hans stekelsamling och en del av skalbaggsamlingen köptes av LU efter hans död. Övriga skalbaggar hade redan tidigare, medan han levde, sålts till Humboldtmuseet i Berlin. Tack vare Carl H. Lindroth har dessa skalbaggar kommit tillbaka till Lund. De flesta typexemplaren av steklar finns vid museet, men CT använde även exemplar i G.F. Möllers och C.H. Bohemans samlingar för sina beskrivningar. Typexemplaren från dessa samlingar finns i Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm (Boheman) och Göteborgs Naturhistoriska museum (Möller).

[Länk till Thomsons Hymenoptera-samling]
[Länk till Thomsons Coleoptera-samling]

PDF iconEntomologica Scandinavica 1972, Charpentier

Entomologiska samlingar


Bo Tjeder (1901-1992)
Ursprungligen banktjänsteman i Falun, och hade då entomologin som hobby. Hans vetenskapliga insatser ledde till att han 1957 utnämndes till hedersdoktor vid LU. Kom till Zoologiska Institutionen och Entomologiska Museet i Lund på forskningsrådsanslag 1963, där han stannade kvar fram till sin pensionering. BT fortsatte att arbeta med entomologi vid museet även efter pensioneringen. Han arbetade med flera olika insektgrupper, men de grupper som är mest framträdande i hans publikationslista är harkrankar (Tipulidae), nattsländor (Trichoptera) samt nätvingar (Neuroptera). Listan omfattar mer än 200 artiklar, enbart Afrikas nätvingar omfattar sex monografier som tillsammans omfattar 830 sidor. BTs insektsamling finns numera på museet.
PDF iconOpuscula Entomologica 31: Bo Tjeder 65 år


Porträtt


Einar Otto Wahlgren (1874-1963)
Lektor vid Latinläroverket i Malmö. EW arbetade med många vitt skilda insektsordningar, men började sin entomologiska bana med hoppstjärtar (Collembola). Har även studerat fjärilars systematik och är känd som en av författarna till bokverket Svenska fjärilar (1935-41) tillsammans med Fritiof Nordström, samt Svenska insekter (1920-22) tillsammans med Albert Tullgren. Intresserade sig även för insektsgeografi och skrev om det öländska alvaret i Arkiv för Zoologi (1915-17). Senare del av EWs liv ägnades åt gallbildande insekter och kvalster, där hans studier sammanfattades i artikelserien Cecidiologiska anteckningar i Entomologisk Tidskrift.
PDF iconOpuscula Entomologica 19: Einar Wahlgren 80 år
PDF iconOpuscula Entomologica 28: In memoriam, Einar Wahlgren
Porträtt


Carl-Gustav Wahlström (1918-1993)
Jägmästare, arbetade som chef för virkesmätningsföreningen i Växjö. Samlade fjärilar och vid tjänsteresor till Skåne kombinerades de ofta med insamling. Han besökte också de svenska fjällen för insamling. Bland uppmärksammade fynd kan nämnas Entephria flavicinctata (Hübner) och Eupithecia fennoscandica Knaben. Hans fjärilssamling är införd i muséets huvudsamling.
PDF iconFazett 1993: Carl Gustav Wahlström - In memoriam


Hans D.J. Wallengren (1823-1894)
Samlingen består av fyra skåp med insekter, främst Lepidoptera från hela världen och innehåller många typer och referensexemplar från hans arbeten om bl.a. Skandinaviens Dagfjärilar och bearbetning av J. A. Wahlbergs fjärilar insamlade i Sydafrika (Kafferlandet).
[Länk till Wallengrens insektsamling]


Sune Wendel (1903-1981)
Tandläkare som hade praktik på flera olika orter, men framför allt i Blekinge. Därför blev dagfjärilsfaunan i Blekinge utförligt studerad. Det var också där han 1932 fann en ny art för landet: Polyploca ridens F. (Drepanidae). Han publicerade flera förteckningar över fjärilsfynd.
PDF iconEntomologisk Tidskrift 1982: In memoriam - Sune Wendel


Gustaf Winblad (1893-1968)
Hans första arbete var på Naturhistoriska riksmuseet. Flyttade sedan 1920 till Piteå. Hans samling omfattade fjärilar, sländor och humlor. Samlingen donerades till Piteås skolor. Biologiska museet har en vackert preparerad samling fjärilar och trollsländor. Av hans fynd kan nämnas återupptäckten av dårgräsfjäril på Gotland på 1950-talet och det för tiden nordligaste fyndet av åkervindesvärmare utanför Piteå, samt trollsländan Ophiogomphus cecilia Fourcroy. Två fjärilars underarter har fått namn efter honom: Melitaea cinxia winbladi Bryk och Coenonympha pamphilus winbladi Nordström.
PDF iconOpuscula Entomologica 34: Gustaf Winblad - In memoriam


Porträtt


Johan Wilhelm Zetterstedt (1785-1874)
Docent och professor i botanik. Världsauktoritet på Diptera. Zetterstedts samlingar innehåller ett stort antal typer och är av mycket stort vetenskapligt värde. Materialet ligger till grund för bokverket Diptera Scandinaviae disposita et descripta (1842-1854) samt Fauna Insectorum Lapponica (1828) och Insecta Lapponica (1838-1840). Samlingarna finns i originalskåp och -lådor, med insekterna placerade som Zetterstedt arbetade med dem, vilket är viktigt att känna till vid arbetet att utse typexemplar.
Materialet från Diptera Scandinaviae disposita et descripta, Fauna Insectorum Lapponica och Insecta Lapponica har fotograferats i hög upplösning och du ta del av dem nedan.

[Länk till Zetterstedts Diptera Scandinaviae]
[Länk till Zetterstedts Insecta Lapponica]


Sidansvarig:

POSTADRESSER

Entomologi
Biologiska museet
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Biologiska museet
Box 117
221 00 Lund

BESÖKSADRESSER

Entomologi
Ekologihuset
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund

LEVERANSADRESSER

Entomologi
Ekologihuset
Naturvetarvägen 6A
223 62 Lund

Botanik/Zoologi
Arkivcentrum Syd
Porfyrvägen 20
224 78 Lund